Freight Forwarder คืออะไร

Freight Forwarder คืออะไร

เฟรท ฟอร์ เวิด เดอร์ เป็นตัวแทนผู้ส่งสินค้า ดำเนินกิจกรรมเพื่อนำสินค้า จากผู้ส่งสินค้า ไปส่งมอบให้ผู้ขนสินค้าสาธารณะ เพื่อให้ผู้ขนสินค้าสาธารณะดำเนินการขนสินค้า ไปส่งมอบให้ผู้รับ

 

หน้าที่ของ เฟรท ฟอร์ เวิด เดอร์

  1. เป็นตัวแทนในการจัดหาและจัดการขนส่งสินค้าของผู้ส่งออกไปยังเมืองท่าปลายทาง.
  2. เป็นตัวกลางระหว่างผู้ส่งสินค้ากับผู้รับสินค้า.
  3. เป็นผู้ขนสินค้าโดยตรง ซึ่งอาจเป็นผู้ประกอบการขนส่ง.

 

ขอบเขตการให้บริการ

      1. จัดหาระวางบรรทุกให้ลูกค้า.

  1. บริการทางด้านพิธีการศุลกากร.
  2. จัดทำเอกสารนำเข้าและส่งออกให้ลูกค้า.
  3. บริการรับส่งสินค้าด้านรถบรรทุก.
  4. บริการเก็บรักษาสินค้า(จัดหาโกดัง)
  5. รับจ้างบรรจุหีบห่อ.
  6. บริการรวบรวมสินค้า..
  7. บริการกระจายสินคา.